top of page

Algemene voorwaarden

1. Toepassing van de voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen door een persoon die bevoegd is om LAENEN B.V. te vertegenwoordigen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij LAENEN B.V. (hierna genoemd ‘de verkoper/aannemer’) als verkoper en/of aannemer optreedt. Zij worden beschouwd als gekend en aanvaard door de koper/opdrachtgever.

De eigen voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, zelfs al worden deze voorwaarden van de klant meegedeeld.

Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn, dan wordt de geldigheid van de andere bepalingen hierdoor niet aangetast.

2. Offertes en bestellingen

De offertes van de verkoper/aannemer gelden slechts bij wijze van inlichting en zijn niet bindend.

Zo geschieden alle offertes onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Alle meerkosten, die uit deze omstandigheden voortvloeien, zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever.

Overeenkomsten met niet-handelaars komen tot stand door de ondertekening van een contract. Overeenkomsten met handelaars komen tot stand, hetzij door ondertekening van een contract, hetzij door een bestelling waarbij de verkoper/aannemer zich het recht voorbehoudt om de bestelling te weigeren, zonder hiervoor enige verantwoording te moeten afleggen.

3. Prijzen

De door de verkoper/aannemer opgegeven prijzen blijven geldig voor de duur van één maand, behoudens afwijkende overeenkomst. Tenzij anders vermeld zijn alle vermelde prijzen exclusief B.T.W. en exclusief vervoerskosten. In de relaties met handelaars zijn de door de verkoper/aannemer opgegeven prijzen richtinggevend en niet bindend.

De verkoper/aannemer heeft het recht om waarborgen en/of voorschotten te vragen alvorens de aanneming/verkoop te sluiten of verder uit te voeren.

Indien dergelijke waarborgen of voorschotten door de koper/opdrachtgever worden geweigerd, kan de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden door de verkoper/aannemer, onverminderd de rechten van de verkoper/aannemer op hetzij een schadevergoeding van 20 % van de factuurwaarde met een minimum van 150,- euro hetzij een vergoeding van de werkelijk geleden schade indien deze hoger is. Een aangetekend schrijven van de verkoper/aannemer om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst zal hiertoe volstaan

4. Leveringen en leveringstermijnen

De levering gebeurt op de plaats afgesproken in het contract. Werd geen plaats van levering overeengekomen, dan gebeurt zij op het adres van de woonplaats van de koper/opdrachtgever zoals door deze laatste aan de verkoper/aannemer meegedeeld.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen gebeuren alle verzendingen op risico en op kosten van de koper/opdrachtgever of bestemmeling.

Als er goederen worden verzonden naar een bepaald adres, dan is dat omdat de koper/opdrachtgever erom gevraagd heeft. Als de koper/opdrachtgever betwist zulke opdracht te hebben gegeven, dan moet de koper/opdrachtgever dit bewijzen.

De koper/opdrachtgever zorgt ervoor dat hij of zij de goederen op de dag van de levering kan ontvangen. Volmachten zijn mogelijk. Wie op de plaats van de levering aanwezig is en de goederen ontvangt, wordt vermoed zulke volmacht te hebben gekregen.

Indien de goederen niet kunnen afgeleverd worden, zijn de daaruit voortvloeiende kosten, zoals transportkosten, opslagkosten, e.d. voor rekening van de koper/opdrachtgever, tenzij de koper/opdrachtgever kan aantonen dat de aangeboden goederen beschadigd waren of niet conform aan de bestelling.

Overschrijding van de vooropgestelde leveringstermijn kan niet leiden tot de ontbinding van de overeenkomst, weigering de goederen of werken in ontvangst te nemen of schadevergoeding.

5. Aanvaarding door koper/opdrachtgever

De koper/opdrachtgever zal dadelijk bij de levering of verrichting van werken de nodige controle van de goederen en/of geleverde werken verrichten.

Klachten dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na levering of na het beëindigen van de werken schriftelijk en aangetekend gemeld te worden bij de verkoper/aannemer.

Bij gebreke aan dergelijke schriftelijke en aangetekende klacht binnen de 8 dagen geldt als tijdstip van onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper/opdrachtgever de dag van levering of de dag dat de werken beëindigd zijn.

Elke klacht, ook voor verborgen gebreken, na verloop van 6 maanden na de dag van levering of de dag dat de werken beëindigd zijn is laattijdig en kan nooit tot enige aansprakelijkheid van de verkoper/aannemer leiden. Dit alles onverminderd de toepassing van de artikelen 1792 en 2270 B.W.

De dag van levering of de dag van het beëindigen van de werken geldt als aanvangspunt van de aansprakelijkheid conform de artikelen 1792 en 2270 B.W.

In geen geval zullen klachten worden aanvaard alvorens integrale betaling van de prijs, met inbegrip van het gedeelte waarop de klacht betrekking heeft.

6. Betaling

6.1.      Alle facturen zijn contant betaalbaar te Heusden-Zolder, in de burelen van de verkoper/aannemer. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen werkt een betaling aan een aangestelde of uitvoeringsagent van de verkoper/aannemer niet bevrijdend.

6.2.      In geval van niet- of gedeeltelijke betaling op de gestelde vervaldag begint van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest te lopen gelijk aan 12 % per jaar.

Eveneens is een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgelegd op 10 % van de factuurwaarde met een minimum van 150,- euro. De verkoper/aannemer behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te vragen in geval de door hem geleden schade meer dan 10 % van het factuurbedrag bedraagt.

6.3.      De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere facturen, zelfs indien hun vervaldag nog niet is bereikt,  van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

6.4.      Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de overeenkomst ontbonden worden door de verkoper/aannemer, onverminderd de rechten van de verkoper/aannemer op een schadevergoeding van 20 % van de factuurwaarde met een minimum van 150,- euro. Een aangetekend schrijven van de verkoper/aannemer om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst zal hiertoe volstaan.

6.5.      In geval van gerechtelijke invordering t.o.v. handelaars zullen bovendien de invorderingskosten verschuldigd zijn, met een minimum van 500,- euro

7. Bchorsing van de overeenkomst

Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook of bij niet-inontvangstneming van correct en onbeschadigd geleverde goederen, behoudt de verkoper/aannemer zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

8. Eigendomsvoorbehoud

Er is uitdrukkelijk overeengekomen tussen verkoper/aannemer en koper/opdrachtgever dat, in afwijking van artikel 1583 van het B.W., de geleverde goederen de uitsluitende eigendom blijven van de verkoper/aannemer tot aan de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, kosten en intresten.

De koper/opdrachtgever is tot teruggave gehouden binnen de 48 uur na ingebrekestelling.

Bij vervreemding van niet (volledig) betaalde goederen door de koper/opdrachtgever draagt deze laatste automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldenaar over aan de verkoper/aannemer. Nochtans gaan alle risico’s m.b.t. de goederen over op de koper op het ogenblik van de levering.

De betaalde voorschotten blijven de verkoper/aannemer verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

9. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

9.1.      De aannemer is in elk geval niet aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken.

9.2.      Een schadevergoeding, om welke reden ook, te betalen aan de koper/opdrachtgever zal maximaal de prijs van de verkochte goederen of de geleverde diensten kunnen bedragen.

9.3.      Indien de verkoper/aannemer tot enige schadevergoeding gehouden zou zijn, dan blijft deze altijd beperkt tot de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijk geleden schade. Onrechtstreekse of immateriële schade, o.a. schade door vertraging in een (bouw-)project, wordt in geen enkel geval vergoed.

9.4.      De verkoper/aannemer zal slechts aansprakelijk kunnen worden gesteld wegens schade aan zaken of aan derden veroorzaakt door geleverde goederen, indien deze schade zijn oorzaak vindt in een gebrek waarvoor de verkoper/aannemer aansprakelijk is. Deze aansprakelijkheid is alleszins beperkt tot een termijn van 6 maanden overeenkomstig artikel 5 van onderhavige algemene voorwaarden.

9.5.      De verkoper/aannemer zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld wegens schade aan zaken of aan derden veroorzaakt door opzettelijke en/of zware fouten van diens uitvoeringsagenten.

9.6.      Ten aanzien van handelaars kan, onverminderd hetgeen er hierboven werd gestipuleerd, de verkoper/aannemer niet aansprakelijk worden gesteld wegens schade aan zaken of aan derden veroorzaakt door een persoonlijke zware fout of wegens schade aan zaken of aan derden veroorzaakt door opzettelijke en/of zware fouten van zijn aangestelden.

10. Annulatie

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk en per aangetekend schrijven te gebeuren en is slechts geldig indien de verkoper/aannemer uitdrukkelijk en schriftelijk deze annulatie aanvaardt.

In geval van annulering is de koper/opdrachtgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25 % van de prijs. De verkoper/aannemer houdt zich het recht voor om een hogere vergoeding voor schade te vragen mits bewijs van hogere, werkelijk geleden schade.

11. Rechtsbevoegdheid en toepasbaar recht

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd die zijn aangewezen in  artikel 624 Gerechtelijk Wetboek, onverminderd de toepassing van het EEX-Verdrag.

Voor handelaars zijn, in geval van betwisting, uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd, gebeurlijk de Vrederechter van het kanton Houthalen-Helchteren.

Het Belgisch recht is van toepassing.

Contactgegevens:

https://www.trappenlaenen.be/

Lochtemanweg 90
B-3550 Heusden-Zolder Belgiës

+32 11 331 019

info@trappenlaenen.be

bottom of page